සුද හඳුන් රත් හඳුන් /දේවදාර අගිල්/ගුඟුල් සැවැන්දරා/සුවඳ කොට්ටං ජටාමාංස මේවා සියල්ල සම ප්‍රමාණයෙන් ගෙන කුඩුකර එම බරට බරක් කවඩි සාම්බ්‍රානි හෝ පූ සාම්බ්‍රානි කලවම් කර ගන්න.නිවස තුල පිරිසිදු ස්ථානයක් තෝරාගන්න .උතුරට හෝ නැගෙනහිරට මුහුණ ලා හිද ගැනීමට ඉඩ පහාසු ඇති ස්ථානයක් වියයුතුයි .උඩුවියනක් බැඳගත හැකිනම් බොහෝම අගෙයි .තමන් හිස් නා පිරිසිදුව සූදානම් වෙන්න.සුදු පැහෑ වස්ත්‍රයක් අඳින්න .මල් බුලත් තටුවක් තනා පිනිදිය මිශ්‍ර කහා පැන් ඉස පිරිසිදු කරගන්න . ඊට පස් පාට මල් වර්ග 5ක් පලතුරු වර්ග 5ක් කපුරු හදුන්කූරු ආදිය පුදා සූදානම් කර ගත් අෂ්ඨ දූපය වීදුරු බඳුනක දමා මල් බුලත් තටුව මැද තබාගන්න. කපු නූල් 7 පටක නූලක් තනා එක් කොනක වියලි කහා කැබැල්ලක් ගැටගසා එම කහා කැබැල්ල සහිත නූල අෂ්ඨ දූපය සහිත වීදුරු භාජනයේ පතුලේ රදවන්න .අනෙක් කොන තමාගේ දකුණතින් අල්ලා ගන්න හැකිවන අයුරින් රදවන්න .කුඩා ප්‍රමාණයේ ගල් කැට හෝ මදටිය ඇට 324ක් ගණන් කර මල් තටුවේ වම් පසින් බිමින් තබාගනන්න .දැන් තටුවේ ඇති පහන,හදුන්කූරු කපුරු ආදිය දල්වා බුදුන් වදින්න මල් පහන් දූප පූජා කරන්න . අවසාන තම ඉෂ්ඨ දේවතාවා ඇතුලු දෙවියන්ට පිංදෙන්න.තම ඉෂ්ඨ දේවතාවා අමතා තමුන් මේ කරන්න යන කාරණාව සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැන්මට පිහිට වන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.බෙහෙත් බඳුනෙන් පිටතට ඇති කපු නූල දකුණතින් අල්ලාගෙන බිම හිදගෙන .නූල තමන්ගේ මුඛය අසලට සිටින සෙ අල්ලා පහත ඇති මංත්‍ර හා ගාතා මතුරන්න.දැන් සබ්බ පාපස්ස ගාථාවෙන් 324 වාරයක් මතුරන්න මතුරන වාර ගණන නොවැරදීමට ගාතාව කියා අවසානයේ තටුවේ පසෙකින් තැබූ ගල් කැටයක් හෝ මදටිය ඇටයක් ගෙන වෙනත් තැනකින් තබන්න.ඊළඟට ” ඕං හ්‍රීං හ්‍රීං මන්ත්‍ර රාජයානේ සර්ව බල ප්‍රතිෂ්ඨාධාර දේව දිෂ්ටි ,බ්‍රහ්ම දිෂ්ටි ,මන්ත්‍ර දිෂ්ටි ,නාරායනේ අනිං මෙමා කී දේ ඉෂ්ට කරවයි,සර්ව සර්ව ස්ව්‍ර්‍යර්‍ය මතුල බල දිෂ්ටි දිෂ්ටි : සර්ව ආරක්ෂා සිඬි ශ්‍රී මහා බෝධී මණ්ඩල ප්‍රතිෂ්ඨා වෛශ්‍රවනාධි පති යක්ෂ රාජයාගේ දිශ්ටි දිශ්ටි : ඓස්වර්‍ය් සංකල් පද්‍රැම වාසී,භූත රාජා,දිශ්ටි දිශ්ටි ,නෛකලංකාර වෛකුන්ඨ ගිරි වාස භූත ඒහි ඒස්වාහං°~මෙයින් 108 වාරයක් මතුරා ගන්න.

ඊටපසු ” තස්මාහි භූතානි සාමේථ සබ්බේ-මෙත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය

දිවාච රත්තෝච හරන්තියේ බලිං-තස්මාහි -නෙ රක්ඛාථ අප්පමත්තා

යං කිංචි චිත්තං ඉධ වා හුරංවා-සග්ගේසූ වා යං රථනං පණීතං

නනෝ සමං අත්ථ තථාගතේන-ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතූ~

මේ ගාතා දෙක 108 වරක් මතුරා ගන්න .අවසානයේ : සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේ කාන්ණ්චයන් බලංඅරහංතානංච තේජේන රක්කංබංදාමි සබ්බදා…..මින් 21 වාරයක් මතුරා අවසන් කරන්න .දැන් ඔබ සාදා ජීවං කරගත් අෂ්ඨ දූපය පිරිසිදු හුළං නොවදින ආරක්ෂා සහිත භාජනයක තැන්පත් කරගෙන උදේ හවස නිවසේ බුදු පහන තබා දින හතක් නොකඩවා දුම් දෙන්න.ඉන්පසු ගෙදර බුදු පහන දල්වන සැම අවස්ථාවකම මුලින්ම බුදුන්ටත් දෙවනුව නිවසට හා ඉඩමට දුම් අල්ලන්න.දූපය සහිත භාජනය බුදු පහන අසලින් තබන්න.ගුණාගුණ : නිවසට,භූමියට ශ්‍රියාව කැන්දයි,ඇස්වහා කටවහාට හෝවා දෝස දූරි බූත වේ,අමුනුෂ්‍ය බලවේග පලායත්,දෙවියන්ට ප්‍රියවේ.වෙනදා නොදුටු එළියක් (නිවසේ) දිස්වේ.