මේ සමාජය ගැන ඔබ හිතන්නේ මොනවද ? අපි හිතනවට වඩා මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් ඉසරට වැඩ තාක්ෂණයට ඇලුම් කරනවා . මේ නිසාම තමන් තමනත් නොදැනීම තමන්ගේ ජීවිතයේ  තිබුන ඇතම්හොද දේවල් පවා නැතිවී ගිහින් කිවොත් නිවැරදි .ඉතින් අද අපි ඔබට පෙන්නන් යන්නේ  මේ සාමජය ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ජායාරූප කිහිපයක් ගැන ..ඔබත් මේ දේවල් බලලා තීරණය කරන්න ඔබේ ජීවිතෙත් මේ පින්තූර වගේද කියලා .