චීනයේ හුබෙයි පළාත ඇතුළු වසංගත රෝගයට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සැලසුම් කර ඇති සංචාරකයන්ට එම සැලසුම් කල් දමන ලෙස හෝ අවලංගු කරන ලෙසට චීන තානාපති කාර්යාලය උපදෙස් දෙයි වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවලින් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති සංචාරකයන්ගෙන් ඔවුන්ගේ සැලසුම් අවලංගු කර ජනාකීර්ණ ස්ථානවල ගැවසීමෙන් වළකින ලෙස ඉල්ලා සිටින නිවේදනය චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් කඩිනමින් නිකුත් කර ඇතැයි එම තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී

චීන තානාපති කාර්යාලය උණ රෝගීන් සහ රෝගීන් සම්බන්ධ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට ලබාදී ඇතැයිද එම නිවේදනයෙහි සඳහන් වෙයි වසංගතය නිසා වැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇති හා වැඩි වශයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති චීනයේ නගරවලට ඇතුළුවීම සහ පිටවීම චීන රජය විසින් තාවකාලිකව නවතා ඇති අතර කණ්ඩායම් වශයෙන් සිදුකරනු ලබන සංචාරයන් චීනය විසින් අත්හිටුවා ඇතැයිද චීන තානාපති කාර්යාල නිවේදනයෙහි සඳහන් වෙයි ජේ.ටී. ද සිල්වා