ලංගම සහ පෞද්ගලික බස්‍ රථවල මගීන්ට හිංසා වන අයුරින් වාදනය කරන ගීත තැටි සහ වීඩියෝ පට වාදනය කිරීම නැවැත්වීම සඳහා ජනවාරි 15 වැනිදා තෙක් සහන කාලයක් ලබා දෙන බව ප්‍රවාහන කළමනාකරණ විදුලිබල හා බල ශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (1) ප්‍රකාශ කළේය. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් සකස් කරන ලද සුභාවිත ගීත අඩංගු තැටි ලබා ගැනීමට බස් රථ රියදුරන් සහ කොන්දස්තරවරුන්ට අවශ්‍ය කාලය ලබා දීමේ අරමුණින් මෙම සහන කාලය ලබා දීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

සහන කාලය තුළ අදාළ සුභාවිත ගී තැටි ලබාගෙන මගීන්ට පීඩා නොවන අයුරින් ඒවා වාදනය කරන ලෙස සියලු රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් කීය (දසුන් රාජපක්ෂ)